Strona główna » Spis treści

Spis treści

  I. UMOWY O PRACĘ

  1.  Przedwstępna umowa o pracę 
 
  2.  Umowa o pracę 
 
  3.  Umowa o pracę na czas nieokreślony 
 
  4.  Umowa o pracę na czas określony 
 
  5.  Umowa o pracę na czas zastępstwa 
 
  6.  Umowa o pracę na okres próbny 
 
  II. UMOWY ZAWIERANE W RAMACH STOSUNKU PRACY

  7.  Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie  
         
  8.  Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 
 
  9.  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę (art. 1011 § 1 k.p.) 
 
10.  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.) 
 
11.  Umowa o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy 
 
12.  Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 1034 k.p.)
         
13.  Umowa o udzielenie świadczenia pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności (art. 1036 k.p.) 
 
14.  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, niezwiązanego z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy 
 
15.  Oświadczenie pracownika w zakresie przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę 
 
16.  Umowa dotycząca oddelegowania pracownika 
 
17.  Porozumienie o wypłacie dodatku relokacyjnego 
 
18.  Umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     
19.  Umowa o praktykę studencką 
 
20.  List intencyjny zawarcia umowy o pracę 
 
21.  Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych   

III. WZORY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH TELEPRACY

22.  Oświadczenie pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy 
 
23.  Regulamin telepracy 
 
24.  Umowa o telepracę 
 
25.  Porozumienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określonych w art. 675 k.p. (telepraca)

26.  Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową/zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (art. 676 § 1 k.p.) 
 
IV. POROZUMIENIA I UGODY PODPISYWANE W RAMACH STOSUNKU PRACY

27.  Porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy 
 
28.  Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę 
 
29.  Ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 § 1 k.p.) 
 
30.  Ugoda pozasądowa w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika 
 
31.  Porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie ustalenia czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (art. 140 k.p.) 
 
32.  Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego (art. 1741 § 1 k.p.) 
 
33.  Ugoda pozasądowa 
 
V. WZORY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI RODZICIELSKIMI W STOSUNKU PRACY

34.  Oświadczenie w sprawie cofnięcia oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę 
 
35.  Oświadczenie o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego 
 
36.  Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem 
 
37.  Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem 
 
38.  Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 
 
39.  Wniosek w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego 
 
40.  Zaświadczenie 
 
VI. OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM LUB ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY

41.  Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony 
 
42.  Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
 
43.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych 
 
44.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste 
 
45.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem    

46.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 
 
47.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby            

48.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu innej niż niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc 
 
49.  Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy

50.  Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.) 
 
51.  Oświadczenie w sprawie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku późniejszego ustalenia przez pracodawcę, że pracownik korzystał w dacie wręczenia oświadczenia z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. z powodu ciąży lub na podstawie art. 39 k.p. bądź z innych przyczyn) 
 
VII. WZORY INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRACOWNIKOM W TOKU STOSUNKU PRACY

52.  Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) 
 
53.  Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) 
 
54.  Informacja o przejęciu zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. 
 
55.  Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika (art. 48 § 1 k.p.) 
 
56.  Informacja dla pracowników o wprowadzeniu nowego. Regulaminu pracy 
 
57.  Informacja (zawiadomienie) dla pracownika o przyznaniu nagrody/wyróżnienia (art. 105 k.p.) 
 
58.  Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.) 
 
59.  Informacja dla pracownika, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, o przysługującym mu z zamian innym dniu wolnym od pracy – wraz z propozycją pracodawcy dotyczącą terminu udzielania tego dnia wolnego (art. 1513 k.p.)

60.  Informacja dla pracownika w sprawie zobowiązania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – dyżur (art. 1515 § 1 k.p.) 
 
61.  Informacja dla pracownika w sprawie obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) 
 
62.  Informacja dla pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy (art. 2071 k.p.) 
 
VIII. OŚWIADCZENIA I WNIOSKI PRACOWNIKÓW SKŁADANE W TOKU STOSUNKU PRACY

63.  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami i procedurami 
 
64.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 k.p. (w przypadku szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika) 
 
65.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p. (w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika) 
 
66.  Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia w sposób inny niż do rąk pracownika (art. 86 § 3 k.p.) 
 
67.  Zgoda pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. (art. 91 § 1 k.p.)     

68.  Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.) 
 
69.  Wniosek pracownika w sprawie skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.) 
 
70.  Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.) 
 
71.  Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.)         

72.  Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego 

73.  Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu
wypoczynkowego (art. 164 k.p.) 
 
74.  Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.) 
 
75.  Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 k.p.) 
 
76.  Oświadczenie pracownika (w ciąży/opiekującego się dzieckiem do lat 4) w sprawie zamiaru skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 178 k.p. 
 
IX. WZORY REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCE W STOSUNKACH PRACY

77.  Regulamin pracy 
 
78.  Aneks do Regulaminu pracy 
 
79.  Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 
 
80.  Regulamin wynagradzania 
 
81.  Załącznik do Regulaminu wynagradzania 
 
82.  Regulamin premiowania 
 
83.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
84.  Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
85.  Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
86.  Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
87.  Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
88.  Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
89.  Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
90.  Załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
91.  Załącznik nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
92.  Załącznik nr 9 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
X. WZORY PROCEDUR STOSOWANYCH W STOSUNKACH PRACY

93.  Kodeks etyki 
 
94.  Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji 
 
95.  Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych 
 
96.  Regulamin korzystania z samochodów służbowych u pracodawcy

97.  Regulamin określający zasady kontroli pracownika oraz jego miejsca pracy 
 
98.  Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracowników 
 
XI. WZORY PISM W TOKU PROCEDURY NAKŁADANIA KAR PORZĄDKOWYCH

99.  Pismo pracodawcy wzywające pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych 
 
100.   Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej 
 
101.   Sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej 
 
102.   Uwzględnienie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej 
 
103.   Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej 
 
XII. WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM I USTANIEM STOSUNKU PRACY

104.   Świadectwo pracy 
 
105.   Świadectwo pracy w warunkach szczególnych 
 
106.   Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy 
 
107.   Odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy 
 
XIII. WZORY PISM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

108.   Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych) 
 
109.   Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.) 
 
110.   Konsultacja oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 52 § 3 k.p.) 
 
111.   Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania/nagród/premiowania/zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/planu urlopów/pracy/innych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych) 
 
112.   Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie/rozwiązanie stosunku pracy/wypowiedzenie warunków umowy o pracę z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) 
 
113.   Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych)

114.   Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową dotyczące warunków zatrudnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych)

115.   Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 91 § 1 k.p.) 
 
116.   Umowa pracodawcy z organizacją związkową w sprawie udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy 
 
117.   Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych 
 
118.   Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej – w przypadku gdy wniosek ten nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych 
 
XIV. WZORY PISM DOTYCZĄCE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY

119.   Wniosek o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego. Układu Zbiorowego Pracy 
 
120.   Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
 
121.   Wniosek o rejestrację Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
       
122.   Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy    

123.   Oświadczenie o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu 
 
124.   Oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez jedną ze stron układu 
 
125.   Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu, którego nie są stronami 
 
XV. WZORY PISM W TOKU PROCEDURY  ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

126.   Zawiadomienie zakładowych organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
127.   Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
128.   Regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
129.   Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
130.   Zawiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
131.   Zawiadomienie związków zawodowych o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) 
 
XVI. WZORY PISM W TOKU POSTĘPOWANIA PRZED KOMISJĄ POJEDNAWCZĄ

132.   Wniosek pracownika o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą 
 
133.   Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej obejmujący ugodę zawartą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem 
 
134.   Protokół z posiedzenia Komisji Pojednawczej, w czasie którego nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem 
 
135.   Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z Zakładowej Komisji Pojednawczej do sądu pracy 

XVII. WZORY DOTYCZĄCE TREŚCI STOSUNKU PRACY

136.   Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 k.p.) 
 
137.   Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 § 4 k.p.)

138.   Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu 
 
139.   Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 
 
140.   Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 
 
141.   Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców 
 
142.   Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia 
 
143.   Porozumienie stron w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
 
144.   Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników 
 
145.   Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną 
 
146.   Zarządzenie pracodawcy 
 
147.   Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pieniężnej 
 
148.   Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej 
 
149.   Odpowiedź na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy 
 
150.   Zastrzeżenia do Protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

XVIII. WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

151.   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 
 
152.   Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
 
153.   Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty 
 
154.   Umowa o pracę na czas nieokreślony 
 
155.   Umowa o pracę na czas określony 
 
156.   Umowa o pracę na czas zastępstwa 
 
157.   Akt powołania 
 
158.   Akt mianowania 
 
159.   Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia stosunku pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania 
 
160.   Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko
 
161.   Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej 
 
162.   Powierzenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę 
 
163.   Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego 
 
164.   Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki 
 
165.   Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej 
 
166.   Program służby przygotowawczej 
 
167.   Opinia z przebiegu części praktycznej służby przygotowawczej
     
168.   Decyzja Wójta Gminy w sprawie skierowania do służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy 
 
169.   Protokół z przebiegu służby przygotowawczej 
 
170.   Protokół z przeprowadzonego egzaminu ze służby przygotowawczej 
 
171.   Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 
 
172.   Decyzja Wójta Gminy zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej z części teoretycznej 
 
173.   Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej 
 
174.  Ślubowanie 
 
175.   Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 
 
176.   Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników 
 
177.   Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego 
 
178.   Odwołanie od oceny okresowej 
 
179.   Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej 
 
180.   Ustalenie wynagrodzenia wójta 

181.   Zasady przyznania dodatku za wieloletnią pracę 
 
182.   Zasady przyznawania nagród jubileuszowych 
 
183.   Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy 
 
184.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej po dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej ocenie 
 
185.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków 
 
186.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii 
 
187.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe jego przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości 
 
188.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 
189.   Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w drodze porozumienia stron 
 
190.   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista 
 
191.   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
 
192.   Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 
 
193.   Oświadczenie majątkowe o prowadzeniu działalności gospodarczej 
 
194.   Wezwanie pracownika samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym 
 
195.   Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego 
 
196.   Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa hand lowego 
 
197.   Świadectwo pracy 
 
XIX. WZORY DOKUMENTÓW Z ZAKRESU STOSUNKÓW PRACY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

198.   Statut uczelni 
 
199.   Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich 
 
200.   Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

201.   Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego 
 
202.   Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie kosztów uzyskania przychodu 
 
203.   Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie podstawowego miejsca pracy 
 
204.   Oświadczenie nauczyciela akademickiego w sprawie minimum kadrowego 
 
205.   Akt mianowania nauczyciela akademickiego 
 
206.   Umowa o pracę nauczyciela akademickiego 
 
207.   Oświadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (Indywidualna Karta Obciążeń Dydaktycznych) 
 
208.   Oświadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych przekraczających wymiar pensum 
 
209.   Oświadczenie rektora o obniżeniu wymiaru zajęć dydaktycznych w trybie art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
       
210.   Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla celów naukowych 
 
211.   Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych 
 
212.   Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia 
 
213.   Pismo pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia 
 
214.   Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy 
 
215.   Oświadczenie rektora o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na podjęcie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy 
 
216.   Arkusz oceny nauczyciela akademickiego 
 
217.   Wniosek o ukaranie nauczyciela akademickiego w postępowaniu dyscyplinarnym 
 
218.   Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

219.   Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego